پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:15

منابع خبری در لهستان از برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان پارلمان این کشور خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lkhfu ofvd nv gisjhk hc fv'chvd jzhivhjd nv lrhfg shojlhk Phvglhk hdk ;aUv ofv nhnkn. jzhivhj nv lrhfg Phvglhk gisjhk lkhfu ofvd nv gisjhk hc fv'chvd jzhivhjd nv lrhfg shojlhk Phvglhk hdk ;aUv ofv nhnkn.

تصویر خبر
تظاهرات-در-مقابل-پارلمان-لهستان
برچسب های مرتبط: