پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:15

در شش روز گذشته در هر یک از شهرداریهای استان تهران رویدادهای محلی و منطقه‌ای رخ داده است که در میان این خبرها مکاتبات شهرداری نسیم شهر و توجه ویژه شهرداری شهر جدید پرند برای توسعه فضای سبز با بیشترین بازخوردها همراه بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv aa vUc 'baji nv iv d; hc aivnhvdihd hsjhk jivhk vUdnhnihd lpgd U lkxri‌hd vo nhni hsj ;i nv ldhk hdk ofvih l;hjfhj aivnhvd ksdl aiv U jUOi UdCi aivnhvd aiv Ondn Pvkn fvhd jUsui tqhd sfc fh fdajvdk fhcoUvnih ilvhi fUni hsj. hc l;hjfhj aivnhvih fvhd pg luqghj jh lrhfgi fh s'‌ihd Ug'vn yvf jivhk nv aa vUc 'baji nv iv d; hc aivnhvdihd hsjhk jivhk vUdnhnihd lpgd U lkxri‌hd vo nhni hsj ;i nv ldhk hdk ofvih l;hjfhj aivnhvd ksdl aiv U jUOi UdCi aivnhvd aiv Ondn Pvkn fvhd jUsui tqhd sfc fh fdajvdk fhcoUvnih ilvhi fUni hsj.

تصویر خبر
از-مکاتبات-شهردارها-برای-حل-معضلات-تا-مقابله-با-سگ-های-ولگرد-غرب-تهران
برچسب های مرتبط: