پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:17

نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به احیاء و بهسازی حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nv ghdpi fvkhli aal jUsui nUgj vh l;gt fi hpdhM U fishcd pnhrg 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni aivd jUsx foa ydvnUgjd U aivnhvd‌ih ;vnkn. nUgj l;gt fi hpdhM U fishcd pnhrg 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni aivd nv fvkhli aal an klhdkn'hk lOgs nv ghdpi fvkhli aal jUsui nUgj vh l;gt fi hpdhM U fishcd pnhrg 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni aivd jUsx foa ydvnUgjd U aivnhvd‌ih ;vnkn.

تصویر خبر
دولت-مکلف-به-احیاء-و-بهسازی-حداقل-10-درصد-از-بافت-های-فرسوده-شهری-در-برنامه-ششم-شد