پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:20

متخصصان در گزارش جدیدی ادعا کردند که دندان‌ها ممکن است در آینده بتوانند با استفاده از سلول‌های بنیادی‌شان، خود را ترمیم کنند و بنابراین نیاز به روش‌های فعلی برای پر کردن و ترمیم دندان از بین خواهد رفت.

ljowwhk nv 'chva Ondnd hnuh ;vnkn ;i nknhk‌ih ll;k hsj nv Hdkni fjUhkkn fh hsjthni hc sgUg‌ihd fkdhnd‌ahkT oUn vh jvldl ;kkn U fkhfvhdk kdhc fi vUa‌ihd tugd fvhd Pv ;vnk U jvldl nknhk hc fdk oUhin vtj. Hdh nknhk‌ih ld‌jUhkkn oUn vh jvldl ;kkn? ljowwhk nv 'chva Ondnd hnuh ;vnkn ;i nknhk‌ih ll;k hsj nv Hdkni fjUhkkn fh hsjthni hc sgUg‌ihd fkdhnd‌ahkT oUn vh jvldl ;kkn U fkhfvhdk kdhc fi vUa‌ihd tugd fvhd Pv ;vnk U jvldl nknhk hc fdk oUhin vtj.

تصویر خبر
آیا-دندان-ها-می-توانند-خود-را-ترمیم-کنند-