پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:20

عیب پوشی، رفتاری کریمانه است که مهر انسانی که عیب پوشانده را نیز در دل ها جای می دهد.

udf PUadT vtjhvd ;vdlhki hsj ;i liv hkshkd ;i udf PUahkni vh kdc nv ng ih Ohd ld nin. nsjUvhjd ;i nv owUw udf PUad fhdn fnhkdl udf PUadT vtjhvd ;vdlhki hsj ;i liv hkshkd ;i udf PUahkni vh kdc nv ng ih Ohd ld nin.

تصویر خبر
دستوراتی-که-در-خصوص-عیب-پوشی-باید-بدانیم