پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:23

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی سیستان و بلوچستان گفت: آمایش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان باید متناسب با نیازهای شغلی و منطقه باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svPvsj nhka'hi ugld ;hvfvnd sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: Hlhda HlUca uhgd nhka'hi Ohlu ugld ;hvfvnd hsjhk sdsjhk U fgUIsjhk fhdn ljkhsf fh kdhcihd aygd U lkxri fhan. Hlhda HlUca uhgd fhdn fh kdhcihd aygd U lkxri ljkhsf fhan svPvsj nhka'hi ugld ;hvfvnd sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: Hlhda HlUca uhgd nhka'hi Ohlu ugld ;hvfvnd hsjhk sdsjhk U fgUIsjhk fhdn ljkhsf fh kdhcihd aygd U lkxri fhan.

تصویر خبر
آمایش-آموزش-عالی-باید-با-نیازهای-شغلی-و-منطقه-متناسب-باشد
برچسب های مرتبط: