پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:24

این ایده که فردی بخواهد زیبا‌تر به نظر برسد، ایده جالب و جذابی است؛ اما زیاده روی در انجام این جراحی‌ها نتایج خوشایندی نداشته و با آنچه زیبایی می‌نامند، سنخیتی ندارد.

hdk hdni ;i tvnd foUhin cdfh‌jv fi kzv fvsnT hdni Ohgf U Obhfd hsjY hlh cdhni vUd nv hkOhl hdk Ovhpd‌ih kjhdO oUahdknd knhaji U fh HkIi cdfhdd ld‌khlknT skodjd knhvn. ckd ;i fh nsj oUn wUvja vh khfUn ;vn+u;s hdk hdni ;i tvnd foUhin cdfh‌jv fi kzv fvsnT hdni Ohgf U Obhfd hsjY hlh cdhni vUd nv hkOhl hdk Ovhpd‌ih kjhdO oUahdknd knhaji U fh HkIi cdfhdd ld‌khlknT skodjd knhvn.

تصویر خبر
زنی-که-با-دست-خود-صورتش-را-نابود-کرد-عکس