پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:25

خرم آباد - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با اشاره به برگزاری همایش تعامل صنعت و دانشگاه در لرستان گفت: هدف این همایش، تشویق ایده‌های نو و خلاقانه است.

ovl Hfhn - vmds hjhr fhcv'hkdT wkhduT luhnk U ;ahUvcd ovl Hfhn fh hahvi fi fv'chvd ilhda juhlg wkuj U nhka'hi nv gvsjhk 'tj: int hdk ilhdaT jaUdr hdni‌ihd kU U oghrhki hsj. fv'chvd ilhda juhlg wkuj U nhka'hi/hdni‌ihd oghrhki jaUdr ld‌aUkn ovl Hfhn - vmds hjhr fhcv'hkdT wkhduT luhnk U ;ahUvcd ovl Hfhn fh hahvi fi fv'chvd ilhda juhlg wkuj U nhka'hi nv gvsjhk 'tj: int hdk ilhdaT jaUdr hdni‌ihd kU U oghrhki hsj.

تصویر خبر
برگزاری-همایش-تعامل-صنعت-و-دانشگاه-ایده-های-خلاقانه-تشویق-می-شوند