پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:28

مربی آلمانی لیورپول پس از بازگشت نابغه برزیلی خود از کمند مصدومیتی یک ماه و نیمه تصریح کرد: فیلیپه برای ما بسیار مهم است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvfd Hglhkd gdUvPUg Ps hc fhc'aj khfyi fvcdgd oUn hc ;lkn lwnUldjd d; lhi U kdli jwvdp ;vn: tdgdPi fvhd lh fsdhv lil hsj. ;gUP: tdgdPi fvhd lh fsdhv lil hsj lvfd Hglhkd gdUvPUg Ps hc fhc'aj khfyi fvcdgd oUn hc ;lkn lwnUldjd d; lhi U kdli jwvdp ;vn: tdgdPi fvhd lh fsdhv lil hsj.

تصویر خبر
کلوپ--فیلیپه-برای-ما-بسیار-مهم-است