پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:30

در حال دریافت متن کامل خبر...

UrUu nv'dvd andn tdcd;d nv Phvglhk jv;di

تصویر خبر
وقوع-درگیری-شدید-فیزیکی-در-پارلمان-ترکیه
برچسب های مرتبط: