پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:32

کرمان - ایرنا - مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: طرح جامع نان سالم در کرمان موفقیت آمیز بوده و در این راستا تاکنون بیش از 95 درصد نانوایی های این استان ساماندهی شده است.

;vlhk - hdvkh - lndv;g av;j ygi U onlhj fhcv'hkd hsjhk ;vlhk 'tj: xvp Ohlu khk shgl nv ;vlhk lUtrdj Hldc fUni U nv hdk vhsjh jh;kUk fda hc 95 nvwn khkUhdd ihd hdk hsjhk shlhknid ani hsj. shlhknid fda hc 95 nvwn khkUhdd ihd ;vlhk nv xvp Ohlu khk shgl ;vlhk - hdvkh - lndv;g av;j ygi U onlhj fhcv'hkd hsjhk ;vlhk 'tj: xvp Ohlu khk shgl nv ;vlhk lUtrdj Hldc fUni U nv hdk vhsjh jh;kUk fda hc 95 nvwn khkUhdd ihd hdk hsjhk shlhknid ani hsj.

تصویر خبر
ساماندهی-بیش-از-95-درصد-نانوایی-های-کرمان-در-طرح-جامع-نان-سالم
برچسب های مرتبط: