پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:36

دکتر شریعتمداری معتقد بود مشکل جامعه ایران ریشه درتربیت و مشکل تربیت ریشه در دانش تربیت دارد، از این رو به موازات کوشش در نهادهای سیاست‌گذار علم به پژوهش وپرورش دانشجو در این رشته می پردازد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

n;jv avdujlnhvd lujrn fUn la;g Ohlui hdvhk vdai nvjvfdj U la;g jvfdj vdai nv nhka jvfdj nhvnT hc hdk vU fi lUhchj ;Uaa nv kihnihd sdhsj‌'bhv ugl fi PCUia UPvUva nhkaOU nv hdk vaji ld Pvnhcn. 'bvd fv ;hvkhlG t;vd ckni‌dhn n;jv ugd avdujlnhvd n;jv avdujlnhvd lujrn fUn la;g Ohlui hdvhk vdai nvjvfdj U la;g jvfdj vdai nv nhka jvfdj nhvnT hc hdk vU fi lUhchj ;Uaa nv kihnihd sdhsj‌'bhv ugl fi PCUia UPvUva nhkaOU nv hdk vaji ld Pvnhcn.

تصویر خبر
گذری-بر-کارنام--فکری-زنده-یاد-دکتر-علی-شریعتمداری