پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:40

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف کردند تا در طول برنامه ششم توسعه، به توسعه ناوگان هوایی با رعایت حمایت از صنایع داخلی اقدام کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT shclhk iUhPdlhdd ;aUvd vh l;gt ;vnkn jh nv xUg fvkhli aal jUsuiT fi jUsui khU'hk iUhdd fh vuhdj plhdj hc wkhdu nhogd hrnhl ;kn. hgchl shclhk iUhPdlhdd fi jUsui khU'hk iUhdd ;aUv fh jUhk nhogd klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT shclhk iUhPdlhdd ;aUvd vh l;gt ;vnkn jh nv xUg fvkhli aal jUsuiT fi jUsui khU'hk iUhdd fh vuhdj plhdj hc wkhdu nhogd hrnhl ;kn.

تصویر خبر
الزام-سازمان-هواپیمایی-به-توسعه-ناوگان-هوایی-کشور-با-توان-داخلی