پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:45

در حال دریافت متن کامل خبر...

nvoUhsj 'vU'hk‌ihd xhgfhk hc jvhlP

تصویر خبر
درخواست-گروگان-های-طالبان-از-ترامپ