پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:48

یک فعال بحرینی پس از ماه ها بازداشت و شکنجه، ویلچر نشین شده است....

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; tuhg fpvdkd Ps hc lhi ih fhcnhaj U a;kOiT UdgIv kadk ani hsj.... UdgIvkadk ank tuhg fpvdkd fi ngdg a;kOi d; tuhg fpvdkd Ps hc lhi ih fhcnhaj U a;kOiT UdgIv kadk ani hsj....

تصویر خبر
ویلچرنشین-شدن-فعال-بحرینی-به-دلیل-شکنجه