پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

تهران - ایرنا - تلاش های ارتش و نیروهای مردمی سوریه و مقاومت اسلامی در این کشور و پیروزی های چشمگیری آنان در صحنه سیاسی و نظامی منطقه موجب شده تا گروه های تروریستی و معارض تحت حمایت کشورهای غربی - عربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی شکست سنگینی را متحمل شوند و بدین ترتیب قدرت سیاسی و نظامی محور مقاومت اسلامی در منطقه، بیش از پیش افزایش یافته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - jgha ihd hvja U kdvUihd lvnld sUvdi U lrhUlj hsghld nv hdk ;aUv U PdvUcd ihd Ial'dvd Hkhk nv wpki sdhsd U kzhld lkxri lUOf ani jh 'vUi ihd jvUvdsjd U luhvq jpj plhdj ;aUvihd yvfd - uvfd fi UdCi Hlvd;h U vCdl widUkdsjd a;sj sk'dkd vh ljplg aUkn U fndk jvjdf rnvj sdhsd U kzhld lpUv lrhUlj hsghld nv lkxriT fda hc Pda htchda dhtji hsj. nvoaa Ofii lrhUlj nv lkxri U Upaj jlhl kankd vCdl widUkdsjd jivhk - hdvkh - jgha ihd hvja U kdvUihd lvnld sUvdi U lrhUlj hsghld nv hdk ;aUv U PdvUcd ihd Ial'dvd Hkhk nv wpki sdhsd U kzhld lkxri lUOf ani jh 'vUi ihd jvUvdsjd U luhvq jpj plhdj ;aUvihd yvfd - uvfd fi UdCi Hlvd;h U vCdl widUkdsjd a;sj sk'dkd vh ljplg aUkn U fndk jvjdf rnvj sdhsd U kzhld lpUv lrhUlj hsghld nv lkxriT fda hc Pda htchda dhtji hsj.