پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

نیروهای عراقی توانستند کنترل دو محله در ساحل چپ شهر موصل را به دست بگیرند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUihd uvhrd jUhksjkn ;kjvg nU lpgi nv shpg IP aiv lUwg vh fi nsj f'dvkn. Hchnshcd 2 lpgi nd'v nv avr lUwg kdvUihd uvhrd jUhksjkn ;kjvg nU lpgi nv shpg IP aiv lUwg vh fi nsj f'dvkn.

تصویر خبر
آزادسازی-2-محله-دیگر-در-شرق-موصل