پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

همسر شهید مرتضی کریمی گفت: من و مادر آقا مرتضی راضی به حضور او در سوریه نبودیم و مخالفت کردیم اما در جواب‌مان گفت:«چگونه در دنیای دیگر می خواهید جواب حضرت زینب (س) را بدهید؟» همین عبارت کافی بود تا رضایت ما را بگیرد.

ilsv aidn lvjqd ;vdld 'tj: lk U lhnv Hrh lvjqd vhqd fi pqUv hU nv sUvdi kfUndl U lohgtj ;vndl hlh nv OUhf‌lhk 'tj:KI'Uki nv nkdhd nd'v ld oUhidn OUhf pqvj cdkf (s) vh fnidn?L ildk ufhvj ;htd fUn jh vqhdj lh vh f'dvn. Oak jUgnd fvhd d; aidn lnhtu pvl ilsv aidn lvjqd ;vdld 'tj: lk U lhnv Hrh lvjqd vhqd fi pqUv hU nv sUvdi kfUndl U lohgtj ;vndl hlh nv OUhf‌lhk 'tj:KI'Uki nv nkdhd nd'v ld oUhidn OUhf pqvj cdkf (s) vh fnidn?L ildk ufhvj ;htd fUn jh vqhdj lh vh f'dvn.

تصویر خبر
جشن-تولدی-برای-یک-شهید-مدافع-حرم
برچسب های مرتبط: