پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

70 درصد دانشجویان و اساتید رشته‌های روانشناسی بالینی و سلامت با شرکت در یک نظرسنجی تلویزیونی مخالفت خود را با انتقال این رشته‌ها از وزارت علوم به بهداشت اعلام کردند.

70 nvwn nhkaOUdhk U hshjdn vaji‌ihd vUhkakhsd fhgdkd U sghlj fh av;j nv d; kzvskOd jgUdcdUkd lohgtj oUn vh fh hkjrhg hdk vaji‌ih hc Uchvj ugUl fi finhaj hughl ;vnkn. lohgtj 70 nvwnd fh hkjrhg vaji vUhkakhshk fhgdkd fi Uchvj finhaj 70 nvwn nhkaOUdhk U hshjdn vaji‌ihd vUhkakhsd fhgdkd U sghlj fh av;j nv d; kzvskOd jgUdcdUkd lohgtj oUn vh fh hkjrhg hdk vaji‌ih hc Uchvj ugUl fi finhaj hughl ;vnkn.

تصویر خبر
مخالفت-70-درصدی-با-انتقال-رشته-روانشناسان-بالینی-به-وزارت-بهداشت
برچسب های مرتبط: