پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:59

ایلام - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان اراضی تحت کشت آبی شهرستان ایوان تا سه ماه آینده با استفاده از آب سد کنگیر به 2 برابر افزایش خواهد یافت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdghl - hdvkh - Ucdv Oihn ;ahUvcd 'tj: ldchk hvhqd jpj ;aj Hfd aivsjhk hdUhk jh si lhi Hdkni fh hsjthni hc Hf sn ;k'dv fi 2 fvhfv htchda oUhin dhtj. Ucdv Oihn ;ahUvcd:lchvu Hfd hdUhk jh si lhi Hdkni 2 fvhfv ld aUn hdghl - hdvkh - Ucdv Oihn ;ahUvcd 'tj: ldchk hvhqd jpj ;aj Hfd aivsjhk hdUhk jh si lhi Hdkni fh hsjthni hc Hf sn ;k'dv fi 2 fvhfv htchda oUhin dhtj.

تصویر خبر
وزیر-جهاد-کشاورزی-مزارع-آبی-ایوان-تا-سه-ماه-آینده-2-برابر-می-شود
برچسب های مرتبط: