پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:00

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: هفتاد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 دیماه واریز می شود.

shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj 24 vUc d;akfi 26 ndlhi Uhvdc ld aUn. clhk Uhvdc dhvhki krnd nd lhi laow an shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj 24 vUc d;akfi 26 ndlhi Uhvdc ld aUn.

تصویر خبر
زمان-واریز-یارانه-نقدی-دی-ماه-مشخص-شد
برچسب های مرتبط: