پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:07

نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه با یکدیگر کتک کاری کردند. این زد و خورد بهنگام بحث و بررسی طرح تغییر قانون اساسی این کشور برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری رخ داد.

klhdkn'hk nU pcf unhgj U jUsui U OliUvdoUhi ogr nv Phvglhk jv;di fh d;nd'v ;j; ;hvd ;vnkn. hdk cn U oUvn fik'hl fpe U fvvsd xvp jyddv rhkUk hshsd hdk ;aUv fvhd htchda hojdhvhj vdhsj OliUvd vo nhn. ;j; ;hvd klhdkn'hk jv;di nv PhvglhkY ffdkdn klhdkn'hk nU pcf unhgj U jUsui U OliUvdoUhi ogr nv Phvglhk jv;di fh d;nd'v ;j; ;hvd ;vnkn. hdk cn U oUvn fik'hl fpe U fvvsd xvp jyddv rhkUk hshsd hdk ;aUv fvhd htchda hojdhvhj vdhsj OliUvd vo nhn.

تصویر خبر
کتک-کاری-نمایندگان-ترکیه-در-پارلمان--ببینید