پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:07

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان (آبهای خارجی) گفت: رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه همه بخش ها را می طلبد که در این رابطه صنایع شیلاتی یکی از بخش های مهم اقتصادی بوده و توسعه این صنعت راه برون رفت از اقتصاد تک محصولی است.

lndv;g adghj sdsjhk U fgUIsjhk (Hfihd ohvOd) 'tj: vsdnk fi hinht hrjwhn lrhUljdT jUsui ili foa ih vh ld xgfn ;i nv hdk vhfxi wkhdu adghjd d;d hc foa ihd lil hrjwhnd fUni U jUsui hdk wkuj vhi fvUk vtj hc hrjwhn j; lpwUgd hsj. wdn Hfcdhk hc phgj skjd fi wkujd fhdn sUr Pdnh ;kn lndv;g adghj sdsjhk U fgUIsjhk (Hfihd ohvOd) 'tj: vsdnk fi hinht hrjwhn lrhUljdT jUsui ili foa ih vh ld xgfn ;i nv hdk vhfxi wkhdu adghjd d;d hc foa ihd lil hrjwhnd fUni U jUsui hdk wkuj vhi fvUk vtj hc hrjwhn j; lpwUgd hsj.

تصویر خبر
صید-آبزیان-از-حالت-سنتی-به-صنعتی-باید-سوق-پیدا-کند