پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:09

کیفیت هوای شهر تهران برای ششمین روز مستمر در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت و به سالمندان، بیماران، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود تا از منزل خارج نشوند؛ امروز شهرری آلوده‌ترین و اقدسیه پاک‌ترین منطقه تهران هستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;dtdj iUhd aiv jivhk fvhd aaldk vUc lsjlv nv avhdx khshgl fvhd 'vUiihd pshs rvhv 'vtj U fi shglknhkT fdlhvhkT ;Un;hk U ckhk fhvnhv jUwdi ld‌aUn jh hc lkcg ohvO kaUknY hlvUc aivvd HgUni‌jvdk U hrnsdi Ph;‌jvdk lkxri jivhk isjkn. aivvd HgUni‌jvdk U hrnsdi Ph;‌jvdk krhx jivhk + Usuj HgUn'd iUh fi jt;d; lkhxr jivhk ;dtdj iUhd aiv jivhk fvhd aaldk vUc lsjlv nv avhdx khshgl fvhd 'vUiihd pshs rvhv 'vtj U fi shglknhkT fdlhvhkT ;Un;hk U ckhk fhvnhv jUwdi ld‌aUn jh hc lkcg ohvO kaUknY hlvUc aivvd HgUni‌jvdk U hrnsdi Ph;‌jvdk lkxri jivhk isjkn.

تصویر خبر
شهرری-آلوده-ترین-و-اقدسیه-پاک-ترین-نقاط-تهران---وسعت-آلودگی-هوا-به-تفکیک-مناطق-تهران
برچسب های مرتبط: