پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:15

عضو انجمن علمی طب سنتی ایران گفت: علت ایجاد سنگ درقسمتهای مختلف بدن وجود حرارت خارج از اعتدال یا سردی بیش از اندازه در بدن و نیز انباشتگی بدن از اخلاط غلیظ و لزج است....

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU hkOlk ugld xf skjd hdvhk 'tj: ugj hdOhn sk' nvrsljihd lojgt fnk UOUn pvhvj ohvO hc hujnhg dh svnd fda hc hknhci nv fnk U kdc hkfhaj'd fnk hc hoghx ygdz U gcO hsj.... ugj hdOhn sk' nv rslj‌ihd lojgt fnk uqU hkOlk ugld xf skjd hdvhk 'tj: ugj hdOhn sk' nvrsljihd lojgt fnk UOUn pvhvj ohvO hc hujnhg dh svnd fda hc hknhci nv fnk U kdc hkfhaj'd fnk hc hoghx ygdz U gcO hsj....

تصویر خبر
علت-ایجاد-سنگ-در-قسمت-های-مختلف-بدن