پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:19

نشست هم اندیشی گزینشگران استان کرمانشاه با حضور دبیر هیات عالی گزینش کشور برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kasj il hkndad 'cdka'vhk hsjhk ;vlhkahi fh pqUv nfdv idhj uhgd 'cdka ;aUv fv'chv an. nrj ;kdl ;i ki prd hc kzhl qhdu aUn U ki hc lvnl kasj il hkndad 'cdka'vhk hsjhk ;vlhkahi fh pqUv nfdv idhj uhgd 'cdka ;aUv fv'chv an.

تصویر خبر
دقت-کنیم-که-نه-حقی-از-نظام-ضایع-شود-و-نه-از-مردم