پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

وزیر جهاد کشاورزی در ایلام گفت: اراضی کشاورزی تحت کشت آبی شهرستان ایوان تا سه ماه آینده با استفاده از آب سد کنگیر به 2 برابر افزایش می یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv Oihn ;ahUvcd nv hdghl 'tj: hvhqd ;ahUvcd jpj ;aj Hfd aivsjhk hdUhk jh si lhi Hdkni fh hsjthni hc Hf sn ;k'dv fi 2 fvhfv htchda ld dhfn. htchda hvhqd ;ahUvcd jpj ;aj Hfd aivsjhk hdUhk Ucdv Oihn ;ahUvcd nv hdghl 'tj: hvhqd ;ahUvcd jpj ;aj Hfd aivsjhk hdUhk jh si lhi Hdkni fh hsjthni hc Hf sn ;k'dv fi 2 fvhfv htchda ld dhfn.

تصویر خبر
افزایش-اراضی-کشاورزی--تحت-کشت-آبی-شهرستان-ایوان
برچسب های مرتبط: