پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

با ردزنی سه محموله مواد مخدر که به وسیله تریلی به مشهد حمل می شد ۷۲۸ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس خراسان رضوی - خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کشف شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fh vnckd si lplUgi lUhn lonv ;i fi Usdgi jvdgd fi lain plg ld an ۷۲۸ ;dgU'vl jvdh; nv ulgdhj lajv; Pgds ovhshk vqUd - ovhshk OkUfd U sdsjhk U fgUIsjhk ;at an. vnckd ihd 'sjvni Pgdsd fvhd ;at ۷۲۸ ;dgU'vl jvdh; fh vnckd si lplUgi lUhn lonv ;i fi Usdgi jvdgd fi lain plg ld an ۷۲۸ ;dgU'vl jvdh; nv ulgdhj lajv; Pgds ovhshk vqUd - ovhshk OkUfd U sdsjhk U fgUIsjhk ;at an.

تصویر خبر
ردزنی-های-گسترده-پلیسی-برای-کشف-۷۲۸-کیلوگرم-تریاک