پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:24

عضو هیأت علمی مرکز قلب و عروق مرکز شهید رجایی گفت: مصرف قلیان منجر به انسداد و تنگی عروق تغذیه‌کننده قلب می‌شود و این موضوع به مروز زمان سکته‌های قلبی را در پی خواهد داشت و این باور که قلیان عوارضی ندارد، باوری اشتباه است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU idNj ugld lv;c rgf U uvUr lv;c aidn vOhdd 'tj: lwvt rgdhk lkOv fi hksnhn U jk'd uvUr jybdi‌;kkni rgf ld‌aUn U hdk lUqUu fi lvUc clhk s;ji‌ihd rgfd vh nv Pd oUhin nhaj U hdk fhUv ;i rgdhk uUhvqd knhvnT fhUvd hajfhi hsj. uUhvq hsjthni hc rgdhk fv rgf U uvUr/ jkts iUhd HgUni lkOv fi fdlhvd‌ihd rgfd U uvUrd ld‌aUn uqU idNj ugld lv;c rgf U uvUr lv;c aidn vOhdd 'tj: lwvt rgdhk lkOv fi hksnhn U jk'd uvUr jybdi‌;kkni rgf ld‌aUn U hdk lUqUu fi lvUc clhk s;ji‌ihd rgfd vh nv Pd oUhin nhaj U hdk fhUv ;i rgdhk uUhvqd knhvnT fhUvd hajfhi hsj.

تصویر خبر
عوارض-استفاده-از-قلیان-بر-قلب-و-عروق--تنفس-هوای-آلوده-منجر-به-بیماری-های-قلبی-و-عروقی-می-شود
برچسب های مرتبط: