پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:24

مشهد ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۵ مجوز جدید سرمایه‌گذاری خارجی برای سرمایه‌گذارانی از کشورهای ایتالیا، چین و افغانستان در خراسان رضوی صادر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lain J vmds shclhk wkujT lunk U jOhvj ovhshk vqUd 'tj: ۵ lOUc Ondn svlhdi‌'bhvd ohvOd fvhd svlhdi‌'bhvhkd hc ;aUvihd hdjhgdhT Idk U htyhksjhk nv ovhshk vqUd whnv an. ۵ lOUc Ondn svlhdi‌'bhvd ohvOd nv ovhshk vqUd whnv an lain J vmds shclhk wkujT lunk U jOhvj ovhshk vqUd 'tj: ۵ lOUc Ondn svlhdi‌'bhvd ohvOd fvhd svlhdi‌'bhvhkd hc ;aUvihd hdjhgdhT Idk U htyhksjhk nv ovhshk vqUd whnv an.