پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:27

آبادان – نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به بسترسازی برای توسعه روستاها شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hfhnhk – klhdkni lvnl Hfhnhk nv lOgs aUvhd hsghld 'tj: fh lUhtrj klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT nUgj lUzt fi fsjvshcd fvhd jUsui vUsjhih an. nUgj lUzt fi fsjvshcd fvhd jUsui vUsjhih an Hfhnhk – klhdkni lvnl Hfhnhk nv lOgs aUvhd hsghld 'tj: fh lUhtrj klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghldT nUgj lUzt fi fsjvshcd fvhd jUsui vUsjhih an.

تصویر خبر
دولت-موظف-به-بسترسازی-برای-توسعه-روستاها-شد