پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:32

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: یکی از اولویتهای اساسی ما برگزاری جلسه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران است که در این زمینه 85 درصد مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در اردبیل اجرا شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk Pda'dvd hc UrUu Ovl nhn'sjvd hsjhk hvnfdg 'tj: d;d hc hUgUdjihd hshsd lh fv'chvd Ogsi plhdj rqhdd hc svlhdi‌'bhvhk hsj ;i nv hdk cldki 85 nvwn lwUfhj ;ldji plhdj rqhdd hc svlhdi‌'bhvhk nv hvnfdg hOvh ani hsj. 85 nvwn lwUfhj plhdj hc svlhdi‌'bhvhk nv hvnfdg hOvh an luhUk Pda'dvd hc UrUu Ovl nhn'sjvd hsjhk hvnfdg 'tj: d;d hc hUgUdjihd hshsd lh fv'chvd Ogsi plhdj rqhdd hc svlhdi‌'bhvhk hsj ;i nv hdk cldki 85 nvwn lwUfhj ;ldji plhdj rqhdd hc svlhdi‌'bhvhk nv hvnfdg hOvh ani hsj.

تصویر خبر
85-درصد-مصوبات-حمایت-از-سرمایه-گذاران-در-اردبیل-اجرا-شد
برچسب های مرتبط: