پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:35

درحالی امروز جسد 3جوان در کرهرود اراک کشف شد که براساس اعلام مسئولان گازگرفتگی و سوختگی شدید عامل مرگ 3جوان در اراک بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nvphgd hlvUc Osn 3OUhk nv ;vivUn hvh; ;at an ;i fvhshs hughl lsmUghk 'hc'vtj'd U sUoj'd andn uhlg lv' 3OUhk nv hvh; fUni hsj. 'hc'vtj'd U sUoj'd andn uhlg lv' 3OUhk nv hvh; nvphgd hlvUc Osn 3OUhk nv ;vivUn hvh; ;at an ;i fvhshs hughl lsmUghk 'hc'vtj'd U sUoj'd andn uhlg lv' 3OUhk nv hvh; fUni hsj.

تصویر خبر
گازگرفتگی-و-سوختگی-شدید-عامل-مرگ-3جوان-در-اراک