پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:37

میزان نوشت: رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هیچ ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت در سال جاری تا ساماندهی کامل ثبت نام شدگان قبلی صورت نخواهد پذیرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ldchk kUaj: vmds shclhk owUwd shcd 'tj: idI efj khl Ondnd fvhd sihl unhgj nv shg Ohvd jh shlhknid ;hlg efj khl an'hk rfgd wUvj koUhin Pbdvtj. efj‌khl Ondnd fvhd sihl unhgj koUhidl nhaj ldchk kUaj: vmds shclhk owUwd shcd 'tj: idI efj khl Ondnd fvhd sihl unhgj nv shg Ohvd jh shlhknid ;hlg efj khl an'hk rfgd wUvj koUhin Pbdvtj.

تصویر خبر
ثبت-نام-جدیدی-برای-سهام-عدالت-نخواهیم-داشت