پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:40

عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: گزینه نهایی جبهه مردمی ممکن است عضو هر جناح خاص سیاسی باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU idmj lVss Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghld 'tj: 'cdki kihdd Ofii lvnld ll;k hsj uqU iv Okhp ohw sdhsd fhan. 'cdki lUvn plhdj KOfii lvnld kdvUihd hkrghfL ll;k hsj uqU iv Okhp dh tvhOkhpd fhan uqU idmj lVss Ofii lvnld kdvUihd hkrghf hsghld 'tj: 'cdki kihdd Ofii lvnld ll;k hsj uqU iv Okhp ohw sdhsd fhan.

تصویر خبر
گزینه-مورد-حمایت--جبهه-مردمی-نیروهای-انقلاب--ممکن-است-عضو-هر-جناح-یا-فراجناحی-باشد