پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:45

بازیکنان تیم پرسپولیس امروز پس از حضور در هتل المپیک با اعضای تیم نفت رو در رو شده و با هم به خوش و بش پرداختند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhcd;khk jdl PvsPUgds hlvUc Ps hc pqUv nv ijg hglPd; fh huqhd jdl ktj vU nv vU ani U fh il fi oUa U fa Pvnhojkn. vUdhvUdd PvsPUgdsd‌ih U ktjd‌ih U oUa U fa 'vl xhvld fh ogdgd fhcd;khk jdl PvsPUgds hlvUc Ps hc pqUv nv ijg hglPd; fh huqhd jdl ktj vU nv vU ani U fh il fi oUa U fa Pvnhojkn.

تصویر خبر
رویارویی-پرسپولیسی-ها-و-نفتی-ها-و-خوش-و-بش-گرم-طارمی-با-خلیلی
برچسب های مرتبط: