پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:51

ماشینِ نسبت‌دادن برخی ادعاها به مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی ظاهراً فقط حدود یک ساعت پس از فوت ایشان خاموش شد. درحالی که هنوز ساعتی از اعلام درگذشت تکان‌دهنده این مرد بزرگ نگذشته بود، بلافاصله فعالیت آن با خروجی‌های تازه‌ای آغاز شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhadkD ksfj‌nhnk fvod hnuhih fi lvpUl h;fv ihald vtskOhkd zhivhQ trx pnUn d; shuj Ps hc tUj hdahk ohlUa an. nvphgd ;i ikUc shujd hc hughl nv'baj j;hk‌nikni hdk lvn fcv' k'baji fUnT fghthwgi tuhgdj Hk fh ovUOd‌ihd jhci‌hd Hyhc an. Uh;kad fi hnuhd fhnhlIdhk nvfhvi lvpUl ihald lhadkD ksfj‌nhnk fvod hnuhih fi lvpUl h;fv ihald vtskOhkd zhivhQ trx pnUn d; shuj Ps hc tUj hdahk ohlUa an. nvphgd ;i ikUc shujd hc hughl nv'baj j;hk‌nikni hdk lvn fcv' k'baji fUnT fghthwgi tuhgdj Hk fh ovUOd‌ihd jhci‌hd Hyhc an.

تصویر خبر
واکنشی-به-ادعای-بادامچیان-درباره-مرحوم-هاشمی
برچسب های مرتبط: