پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:53

رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد شهریاری گفت: مشکل این بود که دستگاه خراب نبود، چون رای بعدی را مسئول فنی آمد و در حضور شما رای بعدی ثبت شد؛ در آن زمان یا عجله داشتید یا مسئله دیگری بود اما دستگاه خراب نبود. لذا ما در مجموع به این نتیجه نرسیدیم که راهی وجود دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds lOgs nv Phso fi hkjrhn aivdhvd 'tj: la;g hdk fUn ;i nsj'hi ovhf kfUnT IUk vhd fund vh lsmUg tkd Hln U nv pqUv alh vhd fund efj anY nv Hk clhk dh uOgi nhajdn dh lsmgi nd'vd fUn hlh nsj'hi ovhf kfUn. gbh lh nv lOlUu fi hdk kjdOi kvsdndl ;i vhid UOUn nhvn. Hk clhk dh uOgi nhajdn dh lsmgi nd'vd fUn hlh nsj'hi ovhf kfUn vmds lOgs nv Phso fi hkjrhn aivdhvd 'tj: la;g hdk fUn ;i nsj'hi ovhf kfUnT IUk vhd fund vh lsmUg tkd Hln U nv pqUv alh vhd fund efj anY nv Hk clhk dh uOgi nhajdn dh lsmgi nd'vd fUn hlh nsj'hi ovhf kfUn. gbh lh nv lOlUu fi hdk kjdOi kvsdndl ;i vhid UOUn nhvn.

تصویر خبر
آن-زمان-یا-عجله-داشتید-یا-مسئله-دیگری-بود-اما-دستگاه-خراب-نبود
برچسب های مرتبط: