پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:54

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در ابتدا با امضاء 84 تن از نمایندگان همراه بود و این نمایندگان با قید 12 بند خواستار استیضاح عباس آخوندی شدند.

xvp hsjdqhp Ucdv vhi U aivshcd nv hfjnh fh hlqhM 84 jk hc klhdkn'hk ilvhi fUn U hdk klhdkn'hk fh rdn 12 fkn oUhsjhv hsjdqhp ufhs HoUknd ankn. hjthrhjd ;i hsjdqhp ufhd HoUknd vh fi urf hknhoj/ Hdh lOgs fvhd hsjdqhp Ucdv lohgt ls;k liv lwll hsj? xvp hsjdqhp Ucdv vhi U aivshcd nv hfjnh fh hlqhM 84 jk hc klhdkn'hk ilvhi fUn U hdk klhdkn'hk fh rdn 12 fkn oUhsjhv hsjdqhp ufhs HoUknd ankn.

تصویر خبر
اتفاقاتی-که-استیضاح-عبای-آخوندی-را-به-عقب-انداخت--آیا-مجلس-برای-استیضاح-وزیر-مخالف-مسکن-مهر-مصمم-است-
برچسب های مرتبط: