پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:57

اسلام آباد - ایرنا - سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با تاکید بر اینکه از هرگونه اقدام، تلاش و ابتکار برای تقویت مناسبات تجاری میان دو کشور حمایت خواهد کرد، گفت: حجم تجارت ایران با دیگر کشورهای همسایه حتی با افغانستان، چند برابر تجارت با پاکستان است و تجار پاکستانی تلاش کنند تا از رقابت با دیگران برای استفاده از ظرفیت های عظیم تجاری و اقتصادی ایران عقب نمانند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsghl Hfhn - hdvkh - stdv OliUvd hsghld hdvhk nv Ph;sjhk fh jh;dn fv hdk;i hc iv'Uki hrnhlT jgha U hfj;hv fvhd jrUdj lkhsfhj jOhvd ldhk nU ;aUv plhdj oUhin ;vnT 'tj: pOl jOhvj hdvhk fh nd'v ;aUvihd ilshdi pjd fh htyhksjhkT Ikn fvhfv jOhvj fh Ph;sjhk hsj U jOhv Ph;sjhkd jgha ;kkn jh hc vrhfj fh nd'vhk fvhd hsjthni hc zvtdj ihd uzdl jOhvd U hrjwhnd hdvhk urf klhkkn. stdv hdvhk: nUsjhk Ph;sjhkd hc vrhfj fh nd'vhk nv jOhvj fh hdvhk urf klhkkn/vUhfx fhk;dT nvphg lbh;vi hsghl Hfhn - hdvkh - stdv OliUvd hsghld hdvhk nv Ph;sjhk fh jh;dn fv hdk;i hc iv'Uki hrnhlT jgha U hfj;hv fvhd jrUdj lkhsfhj jOhvd ldhk nU ;aUv plhdj oUhin ;vnT 'tj: pOl jOhvj hdvhk fh nd'v ;aUvihd ilshdi pjd fh htyhksjhkT Ikn fvhfv jOhvj fh Ph;sjhk hsj U jOhv Ph;sjhkd jgha ;kkn jh hc vrhfj fh nd'vhk fvhd hsjthni hc zvtdj ihd uzdl jOhvd U hrjwhnd hdvhk urf klhkkn.