پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:05

آمارجدید انجمن بین‌المللی حمل‌و نقل پاک نشان می‌دهد که تولیدکنندگان خودروهای بزرگ قادرند تا میزان انتشار آلودگی را محدود کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

HlhvOndn hkOlk fdk‌hglggd plg‌U krg Ph; kahk ld‌nin ;i jUgdn;kkn'hk oUnvUihd fcv' rhnvkn jh ldchk hkjahv HgUn'd vh lpnUn ;kkn. oUnvUihd ndcgd sld‌jv hc hjUfUs‌ih U ;hldUk‌ih isjkn HlhvOndn hkOlk fdk‌hglggd plg‌U krg Ph; kahk ld‌nin ;i jUgdn;kkn'hk oUnvUihd fcv' rhnvkn jh ldchk hkjahv HgUn'd vh lpnUn ;kkn.

تصویر خبر
خودروهای-دیزلی-سمی-تر-از-اتوبوس-ها-و-کامیون-ها-هستند
برچسب های مرتبط: