پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:05

این که مصاحبه های افراد تکه تکه سر هم شود غیر اخلاقی است. نمی شود شبکه ها و آدم هایی را انکار کنی و بعد بخش های بریده بریده سخنان همان ها را پخش کنی. نه، می شود. اگر نمی شد که این کار را نمی کردند!

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk ;i lwhpfi ihd htvhn j;i j;i sv il aUn ydv hoghrd hsj. kld aUn af;i ih U Hnl ihdd vh hk;hv ;kd U fun foa ihd fvdni fvdni sokhk ilhk ih vh Poa ;kd. kiT ld aUn. h'v kld an ;i hdk ;hv vh kld ;vnkn! lv' ihald vtskOhkd U wnh U sdlhdd ;i hwghp kld aUn hdk ;i lwhpfi ihd htvhn j;i j;i sv il aUn ydv hoghrd hsj. kld aUn af;i ih U Hnl ihdd vh hk;hv ;kd U fun foa ihd fvdni fvdni sokhk ilhk ih vh Poa ;kd. kiT ld aUn. h'v kld an ;i hdk ;hv vh kld ;vnkn!

تصویر خبر
مرگ-هاشمی-رفسنجانی-و-صدا-و-سیمایی-که-اصلاح-نمی-شود
برچسب های مرتبط: