پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:11

خانه‌های یک روستا در ژاپن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ساکنان آن بتوانند سرمای سخت زمستان را تحمل کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ohki‌ihd d; vUsjh nv ChPk fi 'Uki‌hd xvhpd ani‌hkn ;i sh;khk Hk fjUhkkn svlhd soj clsjhk vh jplg ;kkn. vUsjhdd nv ChPk ;i ohki‌ihd Hk fvhd jplg svlhd soj xvhpd ani‌hkn + jwhUdv ohki‌ihd d; vUsjh nv ChPk fi 'Uki‌hd xvhpd ani‌hkn ;i sh;khk Hk fjUhkkn svlhd soj clsjhk vh jplg ;kkn.

تصویر خبر
روستایی-در-ژاپن-که-خانه-های-آن-برای-تحمل-سرمای-سخت-طراحی-شده-اند---تصاویر