پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:13

نخست وزیر مالت که کشورش از ابتدای سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است تاکید کرد که انگلیس بعد از خروج از این اتحادیه نمی تواند امیدوار به دریافت حقوق قبلی خود باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kosj Ucdv lhgj ;i ;aUva hc hfjnhd shg Ohvd ldghnd vdhsj nUvi‌hd fv hjphndi hvUPh vh fv uini 'vtji hsj jh;dn ;vn ;i hk'gds fun hc ovUO hc hdk hjphndi kld jUhkn hldnUhv fi nvdhtj prUr rfgd oUn fhan. hk'gds fun hc ovUO kld‌jUhkn fi nvdhtj ili prUr rfgd oUn hldnUhv fhan kosj Ucdv lhgj ;i ;aUva hc hfjnhd shg Ohvd ldghnd vdhsj nUvi‌hd fv hjphndi hvUPh vh fv uini 'vtji hsj jh;dn ;vn ;i hk'gds fun hc ovUO hc hdk hjphndi kld jUhkn hldnUhv fi nvdhtj prUr rfgd oUn fhan.

تصویر خبر
انگلیس-بعد-از-خروج-نمی-تواند-به-دریافت-همه-حقوق-قبلی-خود-امیدوار-باشد