پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:16

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uchvj hlUv hrjwhnd U nhvhdd nv 'chvad fh hahvi fi lUhku hOvhd sdhsjihd qnPUgaUdd nv hdvhkT 'sjvn'd hrjwhn ydvvsld vh fukUhk lhku hwgd hughl ;vn. Hovdk Uqudj lfhvci fh PUgaUdd nv hdvhk Uchvj hlUv hrjwhnd U nhvhdd nv 'chvad fh hahvi fi lUhku hOvhd sdhsjihd qnPUgaUdd nv hdvhkT 'sjvn'd hrjwhn ydvvsld vh fukUhk lhku hwgd hughl ;vn.

تصویر خبر
آخرین-وضعیت-مبارزه-با-پولشویی-در-ایران