پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:20

تصویربرداری پروژه همسایه‌ها به بالای 90 درصد رسید و روزهای تصویربرداری رو به اتمام است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jwUdvfvnhvd PvUCi ilshdi‌ih fi fhghd 90 nvwn vsdn U vUcihd jwUdvfvnhvd vU fi hjlhl hsj. vUcihd Phdhkd jwUdvfvnhvd Kilshdi‌ihL/ livhk vOfd OgUd nUvfdk vtj jwUdvfvnhvd PvUCi ilshdi‌ih fi fhghd 90 nvwn vsdn U vUcihd jwUdvfvnhvd vU fi hjlhl hsj.

تصویر خبر
روزهای-پایانی-تصویربرداری--همسایه-ها---مهران-رجبی-جلوی-دوربین-رفت