پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:29

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه گفت: با رانندگان تاکسی در کرمانشاه که کرایه اضافی دریافت می‌کنند به صورت جدی برخورد می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg shclhk lndvdj U kzhvj fv jh;sdvhkd ;vlhkahi 'tj: fh vhkkn'hk jh;sd nv ;vlhkahi ;i ;vhdi hqhtd nvdhtj ld‌;kkn fi wUvj Ond fvoUvn ld‌aUn. fvoUvn fh nvdhtj ;vhdi hqhtd hc sUd vhkkn'hk jh;sd nv ;vlhkahi lndvuhlg shclhk lndvdj U kzhvj fv jh;sdvhkd ;vlhkahi 'tj: fh vhkkn'hk jh;sd nv ;vlhkahi ;i ;vhdi hqhtd nvdhtj ld‌;kkn fi wUvj Ond fvoUvn ld‌aUn.

تصویر خبر
برخورد-با-دریافت-کرایه-اضافی-از-سوی-رانندگان-تاکسی-در-کرمانشاه