پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:30

نمایندگان مجلس در برنامه ششم تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کردند که در طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jlhld nsj'hi‌ihd hOvhdd hc Olgi Uchvjohki‌ihd ktj U kdvU U shclhk hkvCd hjld U fk'hi‌ihd hrjwhnd kihnihd ulUld ydvnUgjd vh l;gt ;vnkn ;i nv xUg hOvhd fvkhliT nv PvUCi‌ihd oUn U nv avhdx fvhfv fi Pdlhk;hvhk fUld UhOn avhdx hsjhkd hUgUdj nikn. Pdlhk;hvhk‌fUld nv‌hUgUdj‌PvUCi‌ihd‌ktj U hkvCd‌hjld klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jlhld nsj'hi‌ihd hOvhdd hc Olgi Uchvjohki‌ihd ktj U kdvU U shclhk hkvCd hjld U fk'hi‌ihd hrjwhnd kihnihd ulUld ydvnUgjd vh l;gt ;vnkn ;i nv xUg hOvhd fvkhliT nv PvUCi‌ihd oUn U nv avhdx fvhfv fi Pdlhk;hvhk fUld UhOn avhdx hsjhkd hUgUdj nikn.

تصویر خبر
پیمانکاران-بومی-در-اولویت-پروژه-های-نفت-و-انرژی-اتمی
برچسب های مرتبط: