پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:35

اسلحه ی ترور حسنعلی منصور توسط ایشان تهیه و در اختیار جمعیت فداییان اسلام قرار گرفته است. درصورتی که براساس مستندات موجود و نقل خاطرات خود آن عالم ربانی، این موضوع مستند نبوده و صحت ندارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsgpi d jvUv pskugd lkwUv jUsx hdahk jidi U nv hojdhv Oludj tnhddhk hsghl rvhv 'vtji hsj. nvwUvjd ;i fvhshs lsjknhj lUOUn U krg ohxvhj oUn Hk uhgl vfhkdT hdk lUqUu lsjkn kfUni U wpj knhvn. ntjv ihald pvt‌ihd fhnhlIdhk vh j;bdf ;vn: hsgpi jvUv lkwUv vh Hdj‌hggi ihald knhni fUn hsgpi d jvUv pskugd lkwUv jUsx hdahk jidi U nv hojdhv Oludj tnhddhk hsghl rvhv 'vtji hsj. nvwUvjd ;i fvhshs lsjknhj lUOUn U krg ohxvhj oUn Hk uhgl vfhkdT hdk lUqUu lsjkn kfUni U wpj knhvn.

تصویر خبر
دفتر-هاشمی-حرف-های-بادامچیان-را-تکذیب-کرد--اسلحه-ترور-منصور-را-آیت-الله-هاشمی-نداده-بود
برچسب های مرتبط: