یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 07:00

پراید صندوق دار مدل ۱۳۸۵، با ۲۱۲هزار کیلومتر کارکرد با مبلغ ۱۰ میلیون تومان معامله می شود.

Pvhdn wknUr nhv lng ۱۳۸۵T fh ۲۱۲ichv ;dgUljv ;hv;vn fh lfgy ۱۰ ldgdUk jUlhk luhlgi ld aUn. fh ۱۰ ldgdUk jUlhk Ii oUnvUihdd ld jUhk ovdn? +OnUg Pvhdn wknUr nhv lng ۱۳۸۵T fh ۲۱۲ichv ;dgUljv ;hv;vn fh lfgy ۱۰ ldgdUk jUlhk luhlgi ld aUn.

تصویر خبر
با-۱۰-میلیون-تومان-چه-خودروهایی-می-توان-خرید---جدول